Årsmöte 2010

 

Trädgårdsodlingens vänner i Vasa r.f

ÅRSMÖTE Söndagen den 21 februari 2010

Plats: Korsholms Dagcentral, Niklasvägen 1, i Smedsby

Närvarande: 34 st medlemmar, namnen i föreningens ”gästbok”


§ 1 Mötet öppnades kl.14.00 av ordförande Sven-Erik Nygren

§ 2 Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.

§ 3 Till årsmötets ordförande valdes Sven-Erik Nygren, till vice ordf. Ebba Löfvik, till sekreterare valdes Ann Stenman, till protokolljusterare valdes Inger Örn-Renlund och Kerstin Bäckström.

§ 4 Årsberättelsen för verksamhetsåret 2009 upplästes av sekreteraren Ann Stenman och godkändes.

§ 5 Kassören Gunilla Wester-Lehto redogjorde för den ekonomiska ställningen.

§ 6 Revisorerna godkännande av bokslutet upplästes av kassören.

§ 7 Den avgående styrelsen beviljandes ansvarsfrihet.

§ 8 Styrelsen omvaldes till största delen. Carl-Erik Westerholm hade motsatt sig omval.
Styrelsens sammansättning är följande:
Ordförande: Sven-Erik Nygren
Övriga styrelsemedlemmar: Ann Stenman, Gunilla Wester-Lehto, Solveig Pått, Marita Risku och Jari von Wendt (omval) samt Susanne Ehn (ny, tidigare suppleant)
Suppleanter: Gunvor Granlund och Mona Martin (ny).

§ 9 Revisorerna Els-Maj Lustig och Iris Rönnholm omvaldes.
Suppleant Ragnar Löfvik.

§ 10 Årsarvode (telefonersättning) för styrelsen fastställdes till 100€ för sekreteraren och 50€ för de övriga styrelsemedlemmarna

§ 11 Medlemsavgiften 15 € bibehölls.

§ 12 Verksamhetsplan för det kommande året:
   Se cirkulär 2010/1

§ 13 Ordföranden och sekreteraren utsågs att representera föreningen vid Trädgårdsförbundets Årsmöte i Åbo den 10 april.

§ 14 Förslaget till förnyande av föreningens stadgar genomgicks. Ordföranden redogjorde för orsakerna till förnyandet. Bl.a. tiden och utvecklingen av föreningen har gjort en omskrivning nödvändig så att stadgarna motsvarar vad föreningen sysslar med i dag. Föreningens namn ändras också till det ursprungliga så att Vasa skrivs som Wasa.
Förslaget godkändes. Stadgeändringen behandlas följande gång den 22 april i samband med Inger Norrgårds föreläsning. Annons i VBL.

§ 15 Eftersom den avgående styrelsemedlemmen Carl-Erik Westerholm inte var närvarande kunde han inte avtackas.
En önskan om hemträdgårdsbesök i stället för resor framkom.

§ 16 Mötet avslutades kl. 15.00.
Sven-Erik Nygren, ordförande  Ann Stenman, sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:
Inger Örn-Renlund, protokolljusterare  Kerstin Bäckström, protokolljusterare


Efter årsmötet berättade Monica Sirén från Hortilab om jordanalyser.

 

En del av deltagarna i årets årsmöte.

Under pausen och efter mötet kunda man köpa frön av Barbro från Joyseeds.

Monica Siren från Hortilab berättar om jordanalyser.